Straffesaksbehandling

Advokatfirmaet Saar AS har lang erfaring innen straffesaksbehandling og vil kunne bistå deg fra den første kontakten med politiet og helt til endelig dom er avsagt.
TA KONTAKT

Forsvarer i straffesak

I følge straffeprosessloven § 94 har både mistenkt og siktet krav på å la seg bistå av forsvarer, og forsvarervalget er som hovedregel fritt. Dette vil si at dersom behovet skulle oppstå, vil du selv kunne velge den advokaten du vil skal jobbe for deg, som din forsvarer, underveis i alle trinn i saken.

Advokatfirmaet Saar har lang erfaring innen straffesaksbehandling og vil kunne bistå deg fra den første kontakten med politiet og helt til endelig dom er avsagt.

Våre oppgaver vil blant annet være å bringe klarhet i hva det straffbare forholdet dreier seg om, orientere om gangen i, og forberede deg på selve rettssaken. Videre vil vi bistå med å kontakte offentlig hjelpeapparat, forberede bevis- og vitneførsel,  og på generelt grunnlag forsvare dine interesser innenfor grensene av loven og god advokatskikk.

Har du krav på forsvarer etter straffeprosessloven, vil utgiftene i sin helhet bli dekket av det offentlige. Unntak fra dette oppstår dersom du velger en advokat fra et annet distrikt enn ditt eget, hvorpå det vil kunne medregnes ekstra utgifter i forbindelse med blant annet reisekostnader.

Bistandsadvokat

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett til å få dekket bistandsadvokat av det offentlige.

Du vil som hovedregel ha krav på bistandsadvokat dersom saken gjelder seksuelle overgrep, familievold, tvangsekteskap, betydelig fysisk eller psykisk skade, besøksforbud i hjemmet, eller du er etterlatt i en drapssak. Det er videre normalt et krav, for rett til bistandsadvokat, at forholdet er anmeldt til politiet.

Advokatene i Advokatfirmaet Saar vil jobbe for å sikre en forsvarlig saksgang og ivareta dine rettigheter underveis i hele prosessen.

Våre oppgaver vil blant annet være å bistå deg ved anmeldelse av det straffbare forholdet. Være tilstede under avhør hos politiet, sørge for løpende informasjon og innsyn i saksdokumenter, samt forklare gangen i, og forberede deg på selve rettssaken. I tillegg vil vi bistå med eventuell klage på henleggelse, fremleggelse av erstatningskrav mot gjerningspersonen og søknad om voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning

I henhold til voldsoffererstatningsloven vil den som er påført en personskade som følge av en straffbar voldshandling, kunne ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Det samme gjelder etterlatte etter et voldsoffer.

Etter loven vil du som voldsoffer kunne kreve menerstatning, erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter og erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. I enkelte tilfelle vil det i tillegg være grunnlag for å kreve oppreisningserstatning.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av dine rettigheter.

Menneskene i Advokatfirmaet Saar AS

Advokatfirmaet Saar AS har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.

WILLY S. PEDERSEN

Advokat
Tlf.: 977 02 944

KEMAL YALDIZLI

Advokat
Tlf.: 982 87 515
E-post:  ky@saar.no

SARA HØIBRÅTEN

Advokatfullmektig
Tlf.: 936 88 510
E-post:  sh@saar.no
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram