Priser

 

I henhold til Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester, gis følgende orientering for vår salærberegning:

Veiledende timepris er kr 1.200,- – 1.800,- eks mva, avhengig av sakens art og kompleksitet.

Timesats som danner utgangspunkt for salærberegningen i den konkrete sak, avtales ved inngåelsen av oppdraget. I de fleste straffesaker dekkes vårt salær av det offentlige, samt at dersom man oppfyller vilkårene for en rettshjelpsordning, vil det offentlige dekke hele eller deler av salæret. Ordningen gjelder enkelte sakstyper, og for personer med begrenset inntekt.

 

Rettshjelpsordninger: Fritt rettsråd og fri rettshjelp

Dersom din årlige inntekt er under kr 246.000,- kan du i visse sakstyper få innvilget fri rettshjelp. For ektefeller og samboere er inntektsgrensen samlet satt til kr 369.000,- pr. år. I tillegg er det satt et formuestak i form av bankinnskudd på 100.000,-.

Advokatsalæret dekkes da av det offentlige, med fradrag for en egenandel.
Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler en egenandel på kr 965,-.

Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt kr 4.825,-.