Oppdragsvilkår

Advokatene i Advokatfirmaet Saar AS har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle våre advokater er underlagt klageordningen for advokattjenester.
TA KONTAKT

Advokatene i Advokatfirmaet Saar AS har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vi følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Priser

Advokatene i Advokatfirmaet Saar AS har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vi følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Våre priser og størrelsen på salæret vil avhenge av oppdragets art og omfang. Timesats og øvrige vilkår avtales ved inngåelsen av hvert enkelt oppdrag, og vil også fremgå av oppdragsbekreftelsen og klientavtalen som klienten får en kopi av ved oppstart.

Salær fastsettes ut ifra medgått tid i den enkelte sak. Ved mindre omfattende saker vil det være muligheter for å forhåndsavtale en fastsatt pris.

Normal timepris

Vår timepris vil være fra kr 1 800 eks. mva. (kr 2. 250 inkl. mva.) til kr 3.000,-  eks. mva. (kr 3.375,- inkl. mva.)

Prisen vil avhenge av type sak samt oppdragets art og vanskelighetsgrad. Prisen avtales individuelt for hvert oppdrag. 

Fri rettshjelp

I enkelte saker har du krav på fri rettshjelp. Dette betyr at dine advokatutgifter dekkes av det offentlige. Visse sakstyper vil staten dekke, uavhengig av inntekt. Dette gjelder for eksempel de fleste straffesaker og saker som behandles i Fylkesnemnda etter barnevernloven.

I andre sakstyper vil mulighetene for å få fri rettshjelp derimot avhenge av klientens inntekt og formue. Dette gjelder eksempelvis skiftesaker etter ekteskapsloven, barnefordelingssaker og personskadesaker.

Vi kan undersøke hvorvidt du har krav på fri rettshjelp i saken din, og søke om fri rettshjelp på dine vegne dersom du har det.

Inntektsgrensen for fritt rettsråd/fri sakførsel er i skrivende stund (2021) 

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. 

Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

I enkelte tilfeller kan man søke særskilt dersom man ikke fyller de økonomiske vilkårene. Ta kontakt med oss slik at vi kan få det vurdert.

Rettshjelpdekning gjennom forsikring

Når man tegner forsikring vil man stort sett alltid finne en bestemmelse i forsikringen om dekning av advokatutgifter til saker vedrørende forsikringsobjektet. Forutsetningen for å få rettshjelpdekning gjennom skadeforsikring er at du havner i en tvist som privatperson. Dette gjelder eksempelvis de fleste innbo-, hus- og hytteforsikringer.

Ta kontakt med oss så får vi avklart dette i første samtalen ved inngåelse av oppdraget.

Straffesaker/Barnevernsaker

Ved straffesaker er hovedregelen at du har krav på fri rettshjelp/fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp vil allikevel avhenge av hvilken type sak det dreier seg om og på hvilket stadium den befinner seg på, samt din rolle i saken. 

© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram