Barnevernstjenesten

Advokatene i Advokatfirmaet Saar AS har høy kompetanse og lang erfaring med saker som omhandler barnevernet. Vi bistår både foreldre og barn som har kommet i kontakt med barnevernet, enten frivillig eller ufrivillig.
TA KONTAKT

Barneverntjenesten har en enorm myndighet som kan gi rett til inngripen i den private rettsfære. Dette være seg i form av tilrettelegging av hjelpetiltak, undersøkelsessak, akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering av barnet på institusjon m.v. Det er viktig å være klar over at, til tross for at barneverntjenesten hevder at vilkårene for å fatte vedtak foreligger, er ikke dette nødvendigvis tilfellet. Det er derfor viktig med juridisk kompetanse og bistand så raskt som mulig, slik at man kan få nødvendig råd og veiledning om prosessen videre.

Advokatene i Advokatfirmaet Saar har høy kompetanse og lang erfaring med saker som omhandler barnevernet. Vi bistår både foreldre og barn som har kommet i kontakt med barnevernet, enten frivillig eller ufrivillig.

Våre oppgaver vil være å sikre at tiltakene som iverksettes av BVT, fyller vilkårene i forhold til gjeldende lover og at de er hensiktsmessige. Videre vil vi underveis i hele prosessen veilede, informere og bistå juridisk, slik at du får ivaretatt dine rettigheter både under barneverntjenestens undersøkelsessak, samt under en eventuell behandling av saken i fylkesnemnd og domstoler.

Saker som omhandler barnevernet gir rett til fri sakførsel straks det er fattet vedtak av barnevernet, eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda. Dette skjer automatisk og uten behovsprøving; det vil si uavhengig av inntekt og formue. Advokatbistand til saker som kommer opp for Fylkesnemnda og domstolene dekkes også, samt utgifter til sakkyndig.

I forkant av vedtak vil man også kunne ha rett til fritt rettsråd, dersom din inntekt faller under inntektsgrensen på kr 246.000,- for enslige, og kr 369.000,- for ektefeller/samboere. Videre er det et krav om at formue i form av bankinnskudd, ikke må overstige kr 100.000,-.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din situasjon.

Besøk også vår hjemmeside : www.barnevernsak.no for ytterligere informasjon og veiledning.

Menneskene i Advokatfirmaet Saar AS

Advokatfirmaet Saar AS har lang og omfattende erfaring innenfor de privatrettslige- så vel som de offentligrettslige områder; hva gjelder både forhandlinger, rådgivning og prosedyre for domstolene.

WILLY S. PEDERSEN

Advokat
Tlf.: 977 02 944

KEMAL YALDIZLI

Advokat
Tlf.: 982 87 515
E-post:  ky@saar.no

SARA HØIBRÅTEN

Advokatfullmektig
Tlf.: 936 88 510
E-post:  sh@saar.no
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved - Design by oiko.no
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram