Barn og foreldre

Foreldretvister

 

Foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og omfang av samvær er sentrale spørsmål når man gjennomgår et samlivsbrudd.

Dersom det oppstår konflikt mellom foreldrene omkring disse spørsmålene og en minnelig løsning ikke raskt lar seg gjennomføre, bør advokat kontaktes. Dette fordi kontinuitet i barnas kontakt med foreldrene er elementært, og det fordrer en rask avklaring av situasjonen.

Barnelovens saksbehandlingsregler legger til rette for mekling i form av familierådgivning og advokatmekling i forkant av ordinær rettssak. Advokater som jobber med denne type saker plikter å forsøke å unngå rettslig behandling, da dette vil kunne være svært belastende for alle involverte parter – spesielt barna.

I en del saker er det imidlertid avgjørende med en omfattende prosess i rettssystemet for å kunne sikre at relevant faktum blir belyst, samt at eksperter får mulighet til å uttale seg.

Advokatene i Advokatfirmaet Saar vil bistå underveis i hele prosessen. Vi vil søke å oppnå en minnelig løsning, som er til det beste for både foreldre og barn; Imidlertid er det alltid barnets beste som skal ligge til grunn for enhver avgjørelse, jfr. barneloven § 48.

Saker som gjelder barnefordeling kan gi rett til fri rettshjelp dersom din inntekt faller under inntektsgrensen på kr 246.000,- for enslige, og kr 369.000,- for ektefeller/samboere. Videre er det et krav om at formue i form av bankinnskudd, ikke må overstige kr 100.000,-.

Advokatfirmaet Saar tilbyr gratis førstegangskonsultasjon og du vil i denne konsultasjonen også få avklart om du har krav på fri rettshjelp.

Vi har lang erfaring og høy faglig kompetanse innen barnefordelingssaker (foreldretvister). Vi vil kunne bistå deg med konstruktive tvisteløsninger på spørsmål som gjelder deg og din familie. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.